10 Φεβ 2011

ΜΕΡΟΣ 2....ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ’’ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

5.1. Περιγραφή των κοιτασματολογικών στοιχείων της περιοχής της δραστηριότητας

5.1.2. Κοίτασμα Σκουριών
To κοίτασμα των Σκουριών αναπτύσσεται εντός ενός υποαλκαλικού πορφύρηο οποίος διείσδυσε στο νοτιοδυτικό τμήμα του σχηματισμού του Βερτίσκουεντός του περιβάλλοντα αμφιβολιτικού-βιοτιτικού σχιστόλιθουκατά τη διάρκεια ενός έντονου γεωλογικού επεισοδίου στις αρχές του Ολιγόκαινου (Σχήμα 5.1.2-1).
Είναι ένα πλήρως ερευνημένο πορφυρικό κοίτασμα χαλκούτο οποίο αποτελείται από έναν χονδρόκοκκο πορφυρικό συνηίτηΈχει μορφή σχεδόν κατακόρυφου σωλήναελλειπτικού σχήματοςδιαμέτρου περίπου 250 x 150 mπου συνεχίζεται σε βάθος 800 m (από την επιφάνεια με μέγιστο υψόμετρο στο +665 έως το -100 m).
Ο χρυσός αναπτύσσεται ως αυτοφυής και βρίσκεται τόσο εντός του χαλαζία και των άλλων μη χρήσιμων ορυκτών (σε μέγεθος από λίγα μικρά έως 160 μm), όσο και εντός των θειούχων ενώσεωνειδικά εντός του βορνίτη και του χαλκοσίνηΥπάρχει στενή γενετική σχέση μεταξύ του χαλκού και του χρυσούΕπίσηςαπό τις δοκιμές εμπλουτισμού προέκυψαν και μικρές ποσότητες παλλαδίου εντός του μεταλλεύματος.
Όπως προαναφέρθηκεη περιεκτικότητα του κοιτάσματος σε Cu και Au παρουσιάζει μία γενική τάση μείωσης προς τα όρια της μεταλλοφορίαςενώ οι πλουσιότερες σε χαλκό και χρυσό περιοχές βρίσκονται η μία κοντά στην επιφάνεια και η δεύτερη στα 350 m από την επιφάνεια.

Η επιφανειακή εμφάνιση του κοιτάσματος των Σκουριών προσδιορίζειόπως είναι προφανέςμια εξόρυξη με ενοποιημένο όρυγμα σε συνδυασμό με υπόγεια εκμετάλλευσηΌπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 4, η βέλτιστη περιβαλλοντικά μέθοδος που επιλέχθηκε για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος περιλαμβάνει ένα ενοποιημένο όρυγμα για τα πρώτα 220 μέτρα βάθους του κοιτάσματος (από το μέγιστο υψόμετρο στην επιφάνεια στο +665 έως το +440 μ.α.ε.θη οποία συνδυάζεται με υπόγεια εκμετάλλευση με τη μέθοδο της λιθογόμωσης για τα υπόλοιπα 540 m που βρίσκονται βαθύτερα (από το +440 έως το -100 μ.α.ε.θ). Με τον σχεδιασμό αυτό διασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή κατάληψη επιφάνειας καθώς επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των επιφανειακών αποθέσεων αποβλήτων εξόρυξης εμπλουτισμού στην επιφάνειαδιατηρώντας το ακόλουθο ισοζύγιο μαζών:
• Η παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων εξόρυξης από το ενοποιημένο όρυγμα ισοσταθμίζεται με την (ααπαιτούμενη ποσότητα για την κατασκευή των φραγμάτων των δύο εγκατάστασεων απόθεσης των αποβλήτων εμπλουτισμού και (βτην μετά την εξάντληση της χωρητικότητάς τους διαμόρφωση της τελικής προς αποκατάσταση επιφάνειάς τους
• Η παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων εμπλουτισμού που προέρχεται από το ενοποιημένο όρυγμα ισοσταθμίζεται με την αποθηκευτική δυναμικότητα των δύο εγκαταστάσεων απόθεσης
• Η παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων εμπλουτισμού από την κατεργασία του μεταλλεύματος που προέρχεται από την υπόγεια εκμετάλλευση ισοσταθμίζεται με την ποσότητα που απαιτείται για (ατη λιθογόμωση των υπόγειων κενών της εκμετάλλευσης και (βτην επαναπλήρωση του κενού του επιφανειακού ενοποιημένου ορύγματος προς αποκατάσταση.

Όσον αφορά τον υπολογισμό των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων της μεταλλοφορίαςεπιπλέον της ως άνω μεθόδου εκμετάλλευσης (συνδυασμός επιφανειακού ενοποιημένου ορύγματος και υπόγειας εκμετάλλευσης με λιθογόμωσηλήφθηκαν υπόψη και οι ακόλουθοι παράγοντες:
• Στο ενοποιημένο όρυγματο εξορυσσόμενο υλικό που έχει περιεκτικότητα σε Au ≥ 0,18 g/t θεωρείται μετάλλευμα και οδηγείται προς κατεργασία στο εργοστάσιο εμπλουτισμού.
• Στην υπόγεια εκμετάλλευση (λιθογόμωση), ως μετάλλευμα θεωρείται το τμήμα του κοιτάσματος με οριακή περιεκτικότητα σε Au ≥ 0,45 gr/t.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ5.3. Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών

5.3.1. Εισαγωγή
Το κοίτασμα των Σκουριών είναι ένα πλήρως ερευνημένο κοίτασμα χαλκού – χρυσούΑποτελείται από έναν κατακόρυφο κυλινδρικό πορφυρικό κορμό που περιβάλλεται από σχιστόλιθοο οποίος όμως λόγω εμποτισμού αποτελεί κοίτασμα με συνεχώς απομειούμενη ακτινικά περιεκτικότητα σε χρήσιμα μέταλλαΌπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4, η περιβαλλοντικά βέλτιστη μέθοδος εκμετάλλευσης είναι η κατά βάση υπόγεια εκμετάλλευση με λιθογόμωσηΓια την εξυπηρέτηση της εκμετάλλευσης αυτής απαιτείται διαμόρφωση εγκαταστάσεων απόθεσης μέσω φραγμάτων και εργοστάσιο εμπλουτισμού με σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής ξηρών προιόντων και αποβλήτωνΜε βασικό στόχο τη μείωση στο ελάχιστο της έκτασης γης που χρησιμοποιείταιοι δανειοθάλαμοι παραγωγής αδρανών για την κατασκευή φραγμάτωνη εγκατάσταση απόθεσης του κυρίως όγκου των αποβλήτων εμπλουτισμού και η εξόρυξη του άνω τμήματος του κυλινδρικού κοιτάσματος ενοποιούνται στον χώρο περί την επιφανειακή εμφάνιση του πορφύρη με τη μορφή επιφανειακού ορύγματος το οποίο αναπτύσσεται παράλληλα με τα έργα ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου και ολοκληρώνονται ταυτόχρονα ώστε να αποτελέσει πλέον την κύρια εγκατάσταση απόθεσης των αποβλήτων της υπόγειας εκμετάλλευσης.
Στο πλαίσιο αυτό η εκμετάλλευση του κοιτάσματος περιλαμβάνει ένα ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα για τα πρώτα 220 μέτρα βάθους του κοιτάσματος (από το μέγιστο υψόμετρο στην επιφάνεια στο +665 έως το +440 μ.α.ε.θη οποία συνδυάζεται με υπόγεια εκμετάλλευση με τη μέθοδο της επαναπλήρωσης διευρυμένων ορόφων με χρήση λιθογόμωσης (SLOSSub Level Open Stopesγια τα υπόλοιπα 540 m που βρίσκονται βαθύτερα (από το +440 έως το -100 μ.α.ε.θ). Με τον σχεδιασμό αυτό διασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή κατάληψη επιφάνειας καθώς ελαχιστοποιούνται οι αποθέσεις αποβλήτων εξόρυξης και εμπλουτισμού στην επιφάνειαμέσω διαδικασίας εσωτερικής απόθεσης στο ενοποιημένο όρυγμα και αποφεύγεται ταυτόχρονα η δημιουργία δανειοθαλάμου αδρανών.
Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα τροφοδοτεί το εργοστάσιο εμπλουτισμού το οποίο κατασκευάζεται σε άμεση επαφή με το μεταλλείοΣτο εργοστάσιο γίνεται εμπλουτισμός του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος προς παραγωγή δύο προιόντωνκράματος χρυσού doré με βαρυτομετρικό διαχωρισμό του περιεχόμενου ελεύθερου χρυσού και υψηλής ποιότητας συμπύκνωμα χαλκού χρυσού με επίπλευσηΗ ονομαστική δυναμικότητα του εργοστασίου κατεργασίας ανέρχεται σε 24.000 t/dπροκειμένου να υπάρχει διαθέσιμη η απαιτούμενη πρόσθετη δυναμικότητα για τις περιόδους που το τροφοδοτούμενο μετάλλευμα θα είναι χαμηλότερης περιεκτικότητας από την μέση σχεδιαζόμενη με σκοπό την παραγωγή σταθερής ποσότητας συμπυκνώματος χαλκού/χρυσού καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργουΤο παραγόμενο συμπύκνωμα χαλκού χρυσού οδηγείται στις νέες εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου όπου τροφοδοτείται εν μέρει (αργότερα εν όλωστη Μεταλλουργία Χαλκού ΧρυσούΤο υπόλοιπο συμπύκνωμα μαζί με το χρυσό κατευθύνεται στη συνέχεια στις αναβαθμισμένες λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου για φόρτωση.
Το απόβλητο εξόρυξης που παράγεται από το ενοποιημένο όρυγμα αξιοποιείται στο σύνολό τουαποφεύγοντας την κατάληψη πρόσθετης επιφάνειας είτε για δημιουργία δανειοθαλάμου ή για δημιουργία εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων εξόρυξηςΣυγκεκριμέναένα μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων εξόρυξης χρησιμοποιείται για την κατασκευή δύο φραγμάτωνστα παρακείμενα ρέματα Καρατζά Λάκκος και Λοτσάνικοοριοθετώντας αντίστοιχα δύο εγκαταστάσεις για την απόθεση των αποβλήτων που παράγονται από την κατεργασία του μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμούΤα υπόλοιπα απόβλητα εξόρυξης αξιοποιούνται για την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας (αύξηση του πορώδους πριν την τοποθέτηση της φυτικής γηςτόσο των δύο εγκαταστάσεων απόθεσης όσο και του επιφανειακού ορύγματος (μετά την επαναπλήρωσή του με απόβλητα εμπλουτισμού).
Με βάση τα σημερινά βεβαιωμένα μεταλλευτικά αποθέματα (146 Mtκαι λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό που προτείνεται (μέγιστη δυνατή παραγωγή από το ενοποιημένο επιφανειακό όρυγμα 8Μt και από την υπόγεια 4,5Μt), η διάρκεια ζωής του έργου υπολογίζεται σε τουλάχιστον 30 χρόνια συν χρόνια για την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασηςΣυνολικά θα παραχθούν από την εκμετάλλευση του κοιτάσματος και κατεργασία του μεταλλεύματος 2,88 Mt συμπυκνώματος χαλκού – χρυσού (με 26% Cu και 27 g/t Auκαι Mozs χρυσού με τη μορφή κοιτάσματος doré. Η παραγωγική διαδικασία του υποέργου Σκουριών φαίνεται στο Σχήμα 5.3.1-1 που ακολουθεί.

5.3.2. Λειτουργία Μεταλλείου Σκουριών
5.3.2.1. Περίοδος Προπαρασκευής
Με την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίουστο μεταλλείο των Σκουριών ξεκινούν σειρά έργων (προσπέλασης και ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείουπροπαρασκευής και ανάπτυξης του ενοποιημένου ορύγματος με παράλληλη δόμηση των φραγμάτωνκατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμούμε στόχο την εξ’ αρχής δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών για την έναρξη της παραγωγήςΤα έργα περιλαμβάνουν:
• Στην ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεωνκατασκευάζονται οι απαραίτητοι οδοί πρόσβασηςσύνδεσης και μεταφοράς για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων που θα κατασκευασθούν για την εκμετάλλευση και κατεργασία του κοιτάσματος των Σκουριών.
• Στην περιοχή του μεταλλείου:
-Στην υπόγεια εκμετάλλευσηκατασκευή κύριας κεκλιμένης στοάς πρόσβασηςφρέατος ανέλκυσης και λοιπά έργα ανάπτυξης (καμινέτο αερισμού και συνδετήρια στοά ράμπας φρέατος).
-Στην επιφανειακή εκμετάλλευσηαρχική αποκάλυψη και κατασκευή των συναφών εγκαταστάσεων και υποδομών.
• Στην περιοχή του εργοστασίου εμπλουτισμούπροετοιμασία του χώρου και κατασκευή του εργοστασίου και των συναφών βοηθητικών εγκαταστάσεων.
• Στην περιοχή των εγκαταστάσεων απόθεσηςπροετοιμασία της επιφάνειας και έναρξη κατασκευής του φράγματος του Καρατζά Λάκκου και των απαραίτητων υποδομών.
• Τέλοςκατασκευή της γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις.

Κατασκευή οδών πρόσβασης και μεταφοράς
Η κύρια οδός πρόσβασης αποτελεί τη συνδετήρια οδό του μεταλλείου και των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού των Σκουριών με το εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο Παλαιοχωρίου Μεγάλης ΠαναγίαςΗ χάραξη συμπίπτει με την υπάρχουσα δασικήχωμάτινη οδό η οποία όμως θα αναβαθμιστεί και θα ασφαλτοστρωθεί σε όλο της το μήκος των 7,2kmΘα είναι διπλής κατεύθυνσης με συνολικό πλάτος κίνησης 7,5m (3,75m για το κάθε ρεύμα). Στα βασικά χαρακτηριστικά του δρόμου αναφέρονται ελάχιστη ακτίνα στροφής 40mμέγιστη κλίση 10% (στο αρχικό τμήμα της οδού), ανωφέρεια της τάξης των 2,5% στα ευθεία τμήματα και μέγιστη ανωφέρεια 5% στις στροφέςκλίση πρανούς 2:1 στα ορύγματα και 2:3 στα επιχώματατριγωνική τάφρος πλάτους 1,40m από σκυρόδεμα για τη διαχείριση των επιφανειακών απορροώνέρεισμα από χαλίκι πλάτους 1,25m στο φρύδι του επιχώματος και τέλος προστατευτικές μπάρες κυκλοφορίας στην εξωτερική πλευράΣτην περίοδο προπαρασκευής του έργου ο δρόμος εξυπηρετεί την μεταφορά των υλικών κατασκευής και του μηχανολογικού εξοπλισμού ενώ στην περίοδο λειτουργίας του έργου εξυπηρετεί την κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών μεταφοράς πρώτων υλώνΗ ταχύτητα κίνησης στην εν λόγω οδό καθορίζεται στα 40km/h.

Το εσωτερικό οδικό δίκτυο (Σχέδια 17-4 και 20-15καλύπτει τις ανάγκες για μετακίνηση και μεταφορά εντός των εγκαταστάσεων και κυρίως για χρήση από βαρέως τύπου φορτηγάΤο δίκτυο αυτό αποτελείται από:
• ∆ρόμο σύνδεσης του μεταλλείου με το εργοστάσιο εμπλουτισμούσυνολικού μήκους 250 mΟ δρόμος αυτός συνδέει τα κύρια έργα προσπέλασης του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος (ράμπακαι του υπόγειου μεταλλείου (φρέαρ και κεκλιμένη στοάμε τις παρακείμενες εγκαταστάσεις του εργοστασίου εμπλουτισμούμέσω του δρόμου σύνδεσης με τους χώρους απόθεσηςΣε όλο του το μήκος είναι διπλής κατεύθυνσηςμε πλάτος 25 mδιαστρωμένος με χαλίκι.
• ∆ρόμο σύνδεσης του μεταλλείου με τους χώρους απόθεσηςσυνολικού μήκους 9,2 kmΟ δρόμος αυτός συνδέει τα κύρια έργα προσπέλασης του μεταλλείου με τον πόδα των δύο φραγμάτωνμέσω μιας διαδρομής που έχει βόρεια γενική κατεύθυνση και οδεύει περιμετρικά της εγκατάστασης απόθεσης στο ρ.ΛοτσάνικοΣτο μεγαλύτερο τμήμα της είναι διπλής κατεύθυνσηςμε πλάτος 25mΕξαίρεση αποτελεί ένα τμήμα της οδούμήκους 660 mτο οποίο οριοθετείται μεταξύ της Χ.Θ. 8+340 έως Χ.Θ. 9+000, όπου για λόγους ισοζυγίου χωματισμών το πλάτος του δρόμου μειώνεται στα 15m για την εξυπηρέτηση μονής κυκλοφορίας φορτηγώνμε ταυτόχρονη δημιουργία δύο πλατυσμάτων μήκους 40m και ελεύθερου πλάτους 25m - στην αρχή και στο τέλος του τμήματος αυτού για τη στάθμευση των φορτηγών και αυτόματοι φωτεινοί σηματοδότες ρύθμισης της κυκλοφορίας των φορτηγώνΤέλοςσε μήκος 420 mλόγω της μορφολογίας του εδάφουςστη δεξιά οριογραμμή του δρόμου για την αντιστήριξή του θα απαιτηθούν και τοιχίαμέσου ύψους 1,25 έως 5,00m.
Τέλοςο κύριος δρόμος μεταφοράς προιόντων (Σχέδια 20-12 και 20-13είναι αυτός που συνδέει το εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών με τις εγκαταστάσεις του Μαντέμ Λάκκου και κατ’ επέκταση τις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου και εξυπηρετεί την μεταφορά των προιόντων του έργου (συμπυκνώματος χαλκού χρυσού και χρυσού dore). Ο δρόμος ξεκινάει από το εργοστάσιο εμπλουτισμούακολουθεί υφιστάμενη χωμάτινη οδό που ελίσσεται αρχικά νοτιοανατολικά του χώρου του μεταλλείουενώ στη συνέχεια περί τη Χ.Θ. 6+500 ακολουθεί ανατολική κατεύθυνσηΠερί τη Χ.Θ. 15+200 εγκαταλείπει τον υφιστάμενο χωματόδρομο και ακολουθεί άλληεπίσης υφιστάμενη χωμάτινη οδόμε βορινή κατεύθυνσηΠερί τη Χ.Θ. 16+900 η χάραξη εγκαταλείπει την υφιστάμενη οδό και γεφυρώνοντας το ρέμα του Ασπρόλακκα ακολουθεί την παραποτάμια υφιστάμενη όδευση του Κοκινόλακκα με βόρεια κατεύθυνση που καταλήγει στην δημόσια οδό Στρατωνίου – Στρατονίκηςπερίπου 1000 m πριν τον μεταλλευτικό δρόμο του Μαντέμ ΛάκκουΗ χάραξη έχει συνολικό μήκος 23.183 μέτραΗ υφιστάμενη οδός που ακολουθείταιέχει πλάτος που σε μερικά σημεία υπερβαίνει και τα 6,00 μέτραγεγονός που ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις για εκτεταμένες χωματουργικές εργασίεςενώ η χάραξή της βελτιώνεται σε αρκετά σημεία τόσο οριζοντιογραφικά όσο και μηκοτομικάΤέλοςοι υφιστάμενες εγκάρσιες κλίσεις του εδάφους είναι αρκετά ήπιες με αποτέλεσμα τα νέα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων να είναι περιορισμένου εύρουςΣημαντικό πλεονέκτημα της δεδομένης χάραξης είναι η αποφυγή της επιβάρυνσης του κύριου οδικού δικτύου της περιοχής (παραλιακή οδός), αφού ο συγκεκριμένος δρόμος χρησιμοποιεί ένα πολύ μικρό τμήμα του κύριου οδικού δικτύουαμέσως πριν τον Μαντέμ Λάκκοενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην λειτουργική απελευθέρωση της παραλιακής ζώνης Στρατωνίου-ΙερισσούΗ διατομή που επιλέχθηκε εξασφαλίζει την κυκλοφορία των εργοταξιακών οχημάτων ακόμα και αν αυτά συναντηθούν με αντίθετες κατευθύνσεις.

Αρχική προσέγγιση ενοποιημένου ορύγματος και κατασκευή συναφών εγκαταστάσεων και υποδομών
Όπως αναφέρθηκεγια τη εκμετάλλευση του κοιτάσματος των Σκουριών επιλέχθηκε ως περιβαλλοντικά βέλτιστη μέθοδος ένας συνδυασμός υπόγειας εκμετάλλευσης για το κυρίως κοίτασμα (βάθους 540mκαι ενοποιημένου ορύγματος πολλαπλών χρήσεων με παράλληλη εξόρυξη του ανώτερου ορίζοντα (σε βάθος max 220 m από την επιφάνεια). Ως εκ τούτουτο όρυγμα διαμορφώνεται γεωμετρικά ως ένας ανεστραμμένος κώλουρος κώνος με μέση διάμετρο πυθμένα 190 m και μέση επιφανειακή διάμετρο 705 m που ισοδυναμεί με επιφάνεια 393.000m2.
Με την έναρξη υλοποίησης του έργουπροβλέπεται μια 24μηνη περίοδος προπαρασκευήςκατά τη διάρκεια της οποίαςθα απομακρυνθούν η βλάστησηη φυτική γη και τα υπερκείμενα στείραθα κατασκευαστούν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και υποδομές και θα ξεκινήσει η αποκάλυψη του κοιτάσματοςΟι εργασίες κατά την περίοδο αυτή έχουν προγραμματιστεί έτσι ώστε να εξορυχτεί η ποσότητα αποβλήτων εξόρυξης που απαιτούνται για το πρώτο στάδιο κατασκευής του φράγματος της εγκατάστασης απόθεσης Καρατζά Λάκκου δεδομένου ότι το φράγμα θα πρέπει να είναι έτοιμο με την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου εμπλουτισμούΣυγκεκριμένα θα διεξαχθούν οι ακόλουθες εργασίες:
• Καθαρισμός από τα δέντρα και τη βλάστηση της περιοχής που περικλείεται εντός των ορίων του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος (393 στρέμματακαι των συναφών εγκαταστάσεών της (πλατεία μεταλλεύματος, 300m Β∆ της ράμπαςέκτασης 5,8 στρέμματα)
• Απομάκρυνση και αποθήκευση της φυτικής γης.
• Όρυξη γεωτρήσεων περιμετρικά του μεταλλείου για ελεγχόμενη προαποστράγγιση.
•Προμήθεια και ενεργοποίηση του κινητού εξοπλισμού των επιφανειακών έργων.
• Κατασκευή μηχανουργείου και συνεργείου οχημάτων (απέναντι από την πλατεία μεταλλεύματος).
• Κατασκευή ή διαχειριστική προσέγγιση αποθήκης εκρηκτικών.
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πρόθραυσης στην πλατεία του
μεταλλεύματος.

Κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού και των συναφών βοηθητικών εγκαταστάσεων
Η κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού ολοκληρώνεται εντός της προπαρασκευαστικής περιόδου των 24 μηνών έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της επεξεργασίας του μεταλλεύματος στο 3ο έτος από την έναρξη των εργασιώνΑπό το 3ο έως και το 11ο έτοςτο εργοστάσιο κατεργάζεται μετάλλευμα που εξορύσσεται τόσο από το ενοποιημένο όρυγμα όσο και από τα έργα ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείουενώ από το 12ο έτος και μέχρι της εξόφλησης των αποθεμάτων (που με βάση τα σημερινά βεβαιωμένα αποθέματα χρονολογείται στο 30ο έτος αλλά υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για την επέκτασή του από την παράλληλη γεωλογική έρευνατο εργοστάσιο κατεργάζεται το μετάλλευμα που εξορύσσεται αποκλειστικά πλέον από το υπόγειο μεταλλείο.
Το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού χωροθετούνται Β του μεταλλείουκαι σε σχεδόν άμεση επαφή με αυτόσε μία έκταση 126 στρεμμάτων
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι κατά τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού ελήφθη πρόνοια ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν ανέπαφο το φυσικό περιβάλλον της περιοχής όπου εγκαθίστανταιΣτο πλαίσιο αυτό κατεβλήθη μεγάλη προσπάθεια να διαταραχθεί το δυνατόν λιγότερο η φυσική βλάστηση και όπου είναι δυνατόν να αντικατασταθείστα πλαίσια πάντατης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου των κτιρίων και σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτηΠροβλέπεται έτσι φύτευση δέντρων ή/και θάμνων προς αντικατάσταση των υφισταμένωνόπου αυτό είναι δυνατόνΗ τοποθέτηση των κτιριακών όγκων γίνεται με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη ένταξη τους στο έντονο μορφολογικό ανάγλυφο της περιοχήςΣυνεχίζεται η υφιστάμενη όδευση από τις γύρω περιοχές και γίνεται προσπάθεια σωστής διευθέτησης της κυκλοφορίας των οχημάτων βαρέως τύπου από και προς το εργοστασιακό συγκρότημα.  


Σχήμα 5.3.2-5. Γενική οργάνωση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού ΣκουριώνΥπόμνημα δίνεται στον πίνακα 5.3.2-2.Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων
Στην περίοδο της προπαρασκευής κατασκευάζεται το πρώτο στάδιο του φράγματος της εγκατάστασης απόθεσης αποβλήτων Καρατζά Λάκκουπροκειμένου αυτό να είναι καθόλα έτοιμο για την απόθεση των αποβλήτων του εμπλουτισμού με την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας που προγραμματίζεται στο 3ο έτοςενώ παράλληλα διερευνάται η πιθανότατη εμπορική διαχείριση του αποβλήτου αυτού.
Η επιφάνεια έδρασης του φράγματος θα προετοιμαστεί καταλλήλως πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευήςΗ προετοιμασία θα περιλαμβάνει κόψιμο δένδρων και απομάκρυνση θάμνωναφαίρεση και αποθήκευση φυτικής γης (σε πάχος περίπου 0,5 m), χωματουργικές εργασίες για την απομάκρυνση όλων των ακατάλληλων μαλακών και χαλαρών εδαφικών υλικών του μανδύα αποσάθρωσης (σε εκτιμώμενο βάθος mκαι τοπική εξομάλυνση των απότομων πρανών στα αντερείσματαΕφόσον απαιτείταιθα κατασκευαστούν και αναβαθμοί αγκύρωσης του φράγματος.
Στους χώρους απόθεσης προβλέπονται εργασίες κοπής δένδρων και απομάκρυνσης θάμνωνγενικών καθαρισμών και αφαίρεσης της φυτικής γηςη οποία αποθηκεύεται προσωρινά σε τρεις αποθεσιοθαλάμους που έχουν οριοθετηθεί στο ανώτερο υψομετρικά τμήμα της εγκατάστασης απόθεσης Λοτσάνικουμέχρι να επαναχρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση των εγκατάστασεων απόθεσηςΕπιπροσθέτωςαπαιτείται η σφράγιση της ερευνητικής στοάς της TVXτο στόμιο της οποίας βρίσκεται εντός της εγκατάστασης απόθεσης Καρατζά Λάκκος και από την οποία αποστραγγίζεται ο υδροφορέας της περιοχής με παροχή που κυμαίνεται από 40-70m3/h.
Σημειώνεται ότι η σφράγιση της ερευνητικής στοάς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές περίπου του 2ου έτουςκαθώς το όριο της εγκατάστασης απόθεσης του πρώτου σταδίουκαλύπτει το στόμιο της στοάς στις αρχές του τρίτου τριμήνου του ίδιου έτουςΜετά τις εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειαςκαι πριν την έναρξη κατασκευής του φράγματος κατασκευάζονται και τα δύο περιμετρικά κανάλια διαχείρισης των επιφανειακών απορροών και εγκαθίσταται σπαστήρας στον πόδα του φράγματος για τη θραύση των αποβλήτων εξόρυξης που μεταφέρονται από το ενοποιημένο όρυγμα για να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του φράγματος.

5.3.2.2. Περίοδος λειτουργίας
Σχεδιασμός εκμετάλλευσης
Όπως προαναφέρθηκεη εκμετάλλευση του κοιτάσματος των Σκουριών γίνεται συνδυαστικάΗ λειτουργική οργάνωση του μεταλλείου δίνεται στο Σχήμα 5.3.2-6 ενώ τα βασικά χαρακτηριστικά του αναλύονται στις επόμενες παραγράφους.


Ενοποιημένο Όρυγμα - Παράμετροι σχεδιασμού
Ο σχεδιασμός του ενοποιημένου ορύγματος των Σκουριών έγινε με γνώμονα την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή απόληψη του κοιτάσματοςΗ γεωμετρία του ορύγματος παίζει σημαντικό ρόλο στον όγκο των παραγόμενων αποβλήτων εξόρυξης και αποβλήτων εμπλουτισμού και επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό της παραγωγήςΓια τον καθορισμό λοιπόν των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (βάθοςεπιφάνεια πυθμένακλίση πρανώντου ορύγματος ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθες παράμετροι:
• Ισοζύγιο μαζών για την ελαχιστοποίηση της επιφανειακής απόθεσης των αποβλήτων εξόρυξης και των αποβλήτων εμπλουτισμούΗ παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων του ορύγματος ισοσταθμίζεται με το άθροισμα των ποσοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή των φραγμάτων των εγκατάστασεων απόθεσης Καρατζά Λάκκος και Λοτσάνικο και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας τόσο των εγκατάστασεων απόθεσης όσο και του ιδίου του ορύγματος μετά την επαναπλήρωση με απόβλητα εμπλουτισμού (εσωτερική απόθεση), αποφεύγοντας τη δημιουργία δανειοθαλάμου αδρανών στην περιοχήΤαυτόχροναη παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων από την κατεργασία του μεταλλεύματος που εξορύσσεται από το ενοποιημένο όρυγμα ισοσταθμίζεται με τη αποθηκευτική χωρητικότητα των δύο εγκατάστασεων απόθεσηςΤέλοςη παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων από την κατεργασία του μεταλλεύματος που εξορύσσεται από την υπόγεια εκμετάλλευση ισοσταθμίζεται με την ποσότητα που απαιτείται για την επαναπλήρωση των κενών του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματος και υπόγειας εκμετάλλευσης
• Οριοθέτηση πυθμέναΗ οριοθέτηση της επιφάνειας του πυθμένα του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματοςανεξαρτήτως του βάθους τουκαθορίστηκε έτσι ώστε να εναρμονίζεται με την ισοπεριεκτική καμπύλη της οριακής περιεκτικότητας (cut off gradeτης υπόγειας εκμετάλλευσηςπου έχει ορισθεί στο 0,45 g/t Auπροκειμένου να διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή απόληψη του κοιτάσματος (Σχήμα 5.3.2-7).
• Κλίση πρανώνΗ κλίση των πρανών του επιφανειακού ορύγματος αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο για την ασφάλεια των εργασιών και είναι άμεσα εξαρτώμενη από τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτωνΌπως φαίνεται και από το Σχήμα 5.3.2-8ο πορφύρης είναι γενικά καλής αντοχής πέτρωμα με καλή έως πολύ καλή συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τα πρανήΟ σχιστόλιθος έχει χαμηλή έως εξαιρετικά χαμηλή αντοχή που δημιουργεί την ανάγκη μεγαλύτερων γωνιών κλίσης στις βαθμίδες εξόρυξηςΤέλοςη ύπαρξη νερών σε κάθετα ρήγματα και ρωγμές απαιτούν προαποστραγγιστικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία της εκμετάλλευσης.Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια σχεδιασμούτο όρυγμα σχεδιάστηκε ως εξής:
• Μέση διάμετρος πυθμένα 190 m και μέση επιφανειακή διάμετρος 705 m.
• Μέγιστο βάθος 220 mκαταμερισμένο σε 22 βαθμίδες 10 m η κάθε μίαμε πλάτος m.
• Το όρυγμα είναι σχεδόν κυκλικό το οποίο τέμνει την επιφάνεια του φυσικού αναγλύφου μεταξύ του απόλυτου υψομέτρου +595 (στα ανατολικάκαι +665 (στα νοτιοδυτικά).
• Η συνολική κλίση του πρανούς κυμαίνεται από 39ο έως 43ο• Η επιφάνεια που καταλαμβάνει ανέρχεται στα 393.000 mστην επιφάνεια και 28.600 mστον πυθμένα.
• Τέλοςη κύρια ράμπα μεταφοράς είναι διπλής κατεύθυνσηςμήκους περίπου 2.520 m και μέσης κλίσης 6,8 %.


Μέθοδος εξόρυξης

Η διαμόρφωση επιφανειακών ορυγμάτων είναι ένα μεγάλης κλίμακας έργοτο οποίο επιτρέπει τη χρήση μεγάλων μηχανημάτων μαζικής παραγωγήςΠαρέχει σχετική ευελιξίαυψηλούς ρυθμούς παραγωγήςαπλή ανάπτυξημικρές απαιτήσεις σε εκσκαφές για την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού και καλή απόληψη του μεταλλεύματοςΕπίσης προσφέρει ασφαλέστερες και καλύτερης ποιότητας εργασιακές συνθήκεςαπαιτεί επάνδρωση με όχι ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτεί λιγότερο χρόνο προετοιμασίας πριν ξεκινήσει η παραγωγή.

Κύριες εξορυκτικές εργασίες
Ο κύκλος της εξορυκτικής εργασίας περιλαμβάνει εκσκαφήφόρτωση και μεταφοράΣε ορισμένες μόνο περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούνται και μέτρα υποστήριξηςΣυγκεκριμένα:

Εκσκαφή: Το προς εκσκαφή υλικό κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίεςτο μηχανικά αποσπώμενοτο υλικό που μπορεί να εξαχθεί με ελαφρά ανατίναξη και το υλικό που μπορεί να εξαχθεί με ισχυρή ανατίναξηΕπιπρόσθεταοι γεωτεχνικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι κάτω από το επίπεδο +590 δεν αναμένεται υλικό μηχανικά αποσπώμενοο πορφύρης δεν θεωρείται μηχανικά αποσπώμενος και τέλος όλο το προς εξόρυξη υλικό κάτω του +450 απαιτεί ισχυρή ανατίναξη. Το είδος και το ποσοστό των τριών κατηγοριών πετρωμάτων που υπεισέρχονται σε κάθε βαθμίδα του επιφανειακού ορύγματος δίνεται στον Πίνακα 5.3.2-4.

∆ιάτρηση γόμωση πυροδότηση: Οι βασικές παράμετροι διάτρησηςγόμωσης και πυροδότησης περιλαμβάνουν τη διάμετρο του διατρήματοςτο φορτίο της ανατίναξηςτην απόσταση των διατρημάτωντην υποδιάτρησητην επιγόμωση και τη γόμωση (Σχήμα 5.3.2- 12).
Η ανατίναξη πραγματοποιείται με κάθετα διατρήματα σε κάνναβο 5.1m x 5.9m για την ελαφρά και 4.5 m x 5.2 m για την ισχυρήΟι εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποιούνται είναι ANFO ή/και εκρηκτικό γαλάκτωμαΟι παράμετροι της ανατίναξης δίνονται στον Πίνακα 5.3.2-5.
Η ποσότητα και το ποσοστό του υλικούαποβλήτου εξόρυξης και μεταλλεύματοςπου θα εξορυχθεί είτε μηχανικά είτε με χρήση εκρηκτικών δίνεται στο Σχήμα 5.3.2-13 και στον Πίνακα 5.3.2-6.

Φόρτωση Μεταφορά: Το μετάλλευμα μετά την ανατίναξη θα φορτώνεται με εκσκαφείς τύπου 5230 ΜΕ (με κουβά 16 m3σε φορτηγά βαρέως τύπου 785C (136tκαι θα μεταφέρεται στη μονάδα πρόθραυσης και ακολούθως στη μονάδα εμπλουτισμού προς επεξεργασίαΤο απόβλητο εξόρυξης θα μεταφέρεται στην περιοχή των εγκατάστασεων απόθεσης για να αξιοποιηθούν στην κατασκευή των φραγμάτων.

Εργασίες υποστήριξης: Σύμφωνα με τις στατικές αναλύσειςγια το όρυγμα αυτό είναι πιθανό να χρειαστούν τοπικά μέτρα υποστήριξηςΑυτά δύναται να περιλαμβάνουν τσιμενταρισμένα καλώδια αγκύρωσηςεκτοξευόμενο σκυρόδεμα και πλέγματα για τη σταθεροποίηση ασταθών όγκων.

Παραγωγικότητα και προσωπικό
Οι εργασίες στο όρυγμα εκτελούνται ημέρες την εβδομάδασε 24ωρη βάσησε τρείς 8ωρες βάρδιεςΣε ετήσια βάσηοι ημέρες εργασίας θα είναι 345. Όσον αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμόυπολογίζεταιβάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών και της διαθεσιμότηταςνα απασχολείται σε ποσοστό 80% - 85% και με την πάροδο του χρόνου αυτό το ποσοστό αναμένεται να γίνει κατά μέσο όρο 70% - 75%.
Τέλοςτο ανθρώπινο δυναμικό που υπολογίζεται βάσει του χρονοδιαγράμματος παραγωγής και του μηχανολογικού εξοπλισμού μόνο για την κατασκευή και λειτουργικότητα του ενοποιημένου ορύγματος ανέρχεται σε 139 εργαζόμενους και περιλαμβάνει επιστημονικό προσωπικόχειριστές μηχανολογικού εξοπλισμούτεχνικό προσωπικό συντήρησης του εξοπλισμού και βοηθητικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Αλληλεπιδράσεις ορύγματος και υπόγειου μεταλλείου
Το χρονοδιάγραμμα παραγωγής μεταλλεύματος από το ενοποιημένο όρυγμα προβλέπει ότι θα μεταφέρεται άμεσα και θα υφίσταται επεξεργασία στη μονάδα εμπλουτισμούΗ μη ύπαρξη επιπλέον χώρου αποθήκευσης μεταλλεύματοςγια την μεταβατική περίοδοαποφασίστηκε για να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή επιφανειακή κατάληψηΕπιπροσθέτωςη ανάπτυξη του ενοποιημένου ορύγματος γίνεται ταυτόχρονα με αυτήν του υπόγειου μεταλλείου έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν κενά στην παραγωγική διαδικασίαΤέλοςη ζώνη διαταραχής που δύναται να προκύψει στον πυθμένα εξαιτίας της εκσκαφής του ορύγματοςδεν αναμένεται να είναι σημαντική και επομένως μια ζώνη ασφαλείας ύψους 20m (μεταξύ +440 και +420) κρίνεται επαρκής για τις εργασίες της υπόγειας εκμετάλλευσης.

Διαχείριση νερών
Για την περιβαλλοντικά και τεχνικά ασφαλή λειτουργία του μεταλλείουαπό την περίοδο προπαρασκευής του έργου διανοίγονται περιμετρικά του μεταλλείου γεωτρήσεις για την ελεγχόμενη προαποστράγγιση των πετρωμάτωνΤα νερά που θα αντλούνται θα διατίθενται κατά προτεραιότητα στην παραγωγή (§ 5.3.7) και εάν υπάρχει περίσσεια αυτή θα διατίθεται ξανά στον υδροφορέα από τον οποίο αντλείταιμε γεωτρήσεις εισπίεσης στην περιοχή ανατολικά του κώνου αποστράγγισης και σε απόσταση από το κέντρο του κώνου ίση με τη μέγιστη διάμετρό τουώστε να αποκλειστούν φαινόμενα κυκλικής ροής των εισπιεζόμενων νερών προς τον κώνο και να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στα υπόγεια νερά της περιοχήςΠιθανότερη ζώνη εισπίεσης εκτιμάται ότι είναι η περιοχή του Καρόλακκα ανάντη της συμβολής με το Ρέμα Εκκλησιαστικού Μύλου.
Όσον αφορά το ενοποιημένο όρυγμασύμφωνα με την υδρολογεωλογική μελέτη που έχει εκπονηθείη υφιστάμενη πιεζομετρική στάθμη βρίσκεται περίπου στο ίδιο απόλυτο υψόμετρο με αυτό του σχεδιαζόμενου πυθμένα του ορύγματος (+480m έναντι του +440) με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται ιδιαίτερες αντλήσεις για τη δημιουργία κώνου αποστράγγισηςΕπομένωςστο στάδιο της διαμόρφωσης του ενοποιημένου ορύγματοςη απαιτούμενη ποσότητα άντλησης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τις ανάγκες του εργοστασίου εμπλουτισμού.

Υπόγεια εκμετάλλευση
Η μέθοδος εκμετάλλευσης που έχει επιλεχθεί είναι η μέθοδος της επαναπλήρωσης διευρυμένων ορόφων με λιθογόμωση (SLOSSub Level Open Stopes). Ο σχεδιασμός της υπόγειας εκμετάλλευσης με την μέθοδο αυτή βασίζεται στο διαχωρισμό του υπόγειου μεταλλείου σε τρεις ορίζοντεςτους ορίζοντες 2, 3 και 4. Ο ορίζοντας είναι ο ανώτερος υψομετρικά ορίζοντας που θα εξορυχθεί μέσω του ενοποιημένου επιφανειακού ορύγματοςΟι τρεις ορίζοντες της υπόγειας εκμετάλλευσης βρίσκονται σε ταυτόχρονη παραγωγή.
Κάθε ορίζοντας χωρίζεται σε διαδοχικούς ορόφουςύψους 20 mΗ πρόσβαση στους ορόφους γίνεται από μία κύρια ράμπατοποθετημένη πλησίον του κοιτάσματοςΕνδιάμεσα καμινέτα συνδέουν τον κάθε όροφο με την πλησιέστερη στοά αερισμούενώ το πάτωμα του κάθε ορόφου συνδέεται με το κεντρικό καμινέτο εξόδου αερισμού που βρίσκεται πλησίον της κύριας ράμπας και αποτελεί μια από τις βασικές διόδους αερισμού (φρέαρκεντρική ράμπακαμινέτο).
Η αποκομιδή του μεταλλεύματος σε οποιονδήποτε ορίζοντα γίνεται με φορτωτές τύπου LHD (load-haulage-dumpφόρτωση-μεταφορά-απόθεσηκαι μεταφέρεται στο επίπεδο μεταφοράς (-130), όπου φορτώνεται σε φορτηγά 50 τόνων και μεταφέρεται σε θραυστήραΜετά τη θραύση το μετάλλευμα μεταφέρεται μέσω ταινίας σε σιλό απ’ όπου και ανελκύεταιμέσω του φρέατος ανέλκυσηςστην επιφάνεια.


5.3.3. Κατασκευή και λειτουργία νέου Εργοστασίου Εμπλουτισμού
Εισαγωγή
Το μετάλλευμα που εξορύσσεται από το μεταλλείο των Σκουριών υφίσταται επεξεργασία στο εργοστάσιο εμπλουτισμού που κατασκευάζεται πλησίον του μεταλλείου για την ανάκτηση με επίπλευση συμπυκνώματος χαλκού – χρυσούΈνα ποσοστό της τάξεως του 30% του χρυσού που περιέχεται στο μετάλλευμα είναι ελεύθερος και ανακτάται επίσης στο εργοστάσιο αυτό με βαρυτομετρικές μεθόδους και μετατρέπεται απευθείας σε κράμα χρυσού doré. Τα δύο προϊόντα της κατεργασίας μεταφέρονται οδικάμέσω της οδού μεταφοράς προϊόντωνστις εγκαταστάσεις του Μαντέμ ΛάκκουΕκείμέρος του συμπυκνώματος (αρχικάτροφοδοτείται στη ΜεταλλουργίαΤο υπόλοιπο συμπύκνωμα καθώς και το κράμα doré μεταφέρονται ακολούθως στις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου για φόρτωσηΤα απόβλητα εμπλουτισμού αποτίθενται στην αρχή στους χώρους απόθεσης ενώ στην τελευταία φάση αξιοποιούνται για την επαναπλήρωση των κενών της εκμετάλλευσηςΤο απλοποιημένο διάγραμμα ροής της κατεργασίας του μεταλλεύματος των Σκουριών έχει δοθεί στο Σχήμα 5.3.1-1 ενώ το αναλυτικό διάγραμμα ροής δίνεται στο Σχέδιο 20-2 .

Παράμετροι σχεδιασμού
Οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού του εργοστασίου εμπλουτισμού των Σκουριών δίνονται στον Πίνακα 5.3.3-1. Το σύνολο του εξοπλισμού προμηθεύεται από τον οίκο Outotec της Φιλανδίας.
Όπως προκύπτει από τα κριτήρια σχεδιασμούη μέση ποιότητα του συμπυκνώματος χαλκού που θα παράγεται θα είναι ±26% χαλκού (το οποίο συνίσταται κατά 75% από χαλκοπυρίτηCuFeS2και ±27 g/t χρυσούΟι μεταλλουργικές δοκιμές έδειξαν ότι το μετάλλευμα περιέχει και παλλάδιο (Pdτο οποίο θα συλλεχθεί στο κύκλωμα επίπλευσηςαλλά οι περιεκτικότητές του υπολογίζονται ότι θα είναι ιδιαίτερα μικρέςμε μηδενική πληρωτέα αξία από τις μεταλλουργίες.