15 Φεβ 2012

Eγκρίθηκαν οι τεχνικές μελέτες των υποέργων Σκουριών και ΟλυμπιάδαςΕγκρίθηκαν στις 10 Φεβροουαρίου από το ΥΠΕΚΑ οι τεχνικές μελέτες των υποέργων «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» και «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής, όπως ανακοινώθηκε στην κυβερνητική ιστοσελίδα diavgeia. Δείτε για τις Σκουριές ΕΔΩ και για την Ολυμπιάδα ΕΔΩ

Αναλυτικά οι αποφάσεις: 


ΑΔΑ: ΒΟΖΘ0-4ΙΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α’ 98).
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα, 10/2/2012
Αρ. Πρωτ.: 88-A/Φ.7.49.13/2809/349
Ταχ. 8/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες : Ι. Ζαφειράτος
Τηλ. : 210 6969321
Fax : 210 6969346
Ε-mail : zafiratosj@eka.ypeka.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις
Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις
Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο
Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 210/1973 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ. 180/1974 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων
κατά την εφαρμογήν του Μεταλλευτικού Κώδικος, λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων" (ΦΕΚ Α΄ 347).
β. Του π.δ.381/1989 "Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας" (ΦΕΚ Α’ 168) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 77 του άρθρου 1 του π.δ. 92/1993
"Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας" (ΦΕΚ Α΄ 38, διορθώσεις ΦΕΚ Α΄ 70).
γ. Του π.δ.63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
δ. Του π.δ.185/2009 "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής" (ΦΕΚ Α΄213), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ Α΄19), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του π.δ.122/2004 "Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού" (ΦΕΚ Α΄ 85).
ε. Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 "Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων" (ΦΕΚ Β΄2234).
στ. Του π.δ.189/2009 "Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ Α΄ 221).
ζ. Του π.δ.24/2010 "Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.8.189/2009" (ΦΕΚ A΄ 56).
η. Του π.δ.110/2011 «8ιορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 243).
2. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό οικ.52306/25.11.2011 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη." (ΦΕΚ
Β΄2741).
3. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 815/Α/Φ19/οικ.1411/20.1.2012 "Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής 8ράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής, του δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»". (ΦΕΚ Β΄54).
4. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 87/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 (ΦΕΚ Β΄1227) "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών" (ΚΜΛΕ), και ιδιαίτερα τα άρθρα 4 και 101 αυτής.
5. Τα στοιχεία του φακέλου του Μεταλλευτικού Έργου Σκουριών (υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας») και ειδικότερα:
i. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού, με αριθμό Α.Π 201745/26.7.2011, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός - A.E.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής.
ii. Τη με αριθμό 22.138/12-12-2003 Σύμβαση Μεταβίβασης, η οποία συνομολογήθηκε την 12.12.2003 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη - Αναγνωσταλάκη, μεταξύ του Ελληνικού 8ημοσίου και της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού" και η οποία κυρώθηκε με το ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α΄15).
iii. Το με αριθμό πρωτ. 88-Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2.8.2011 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. να υποβάλει για έγκριση στην υπηρεσία μας αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο συνοδευόμενο από τεχνική μελέτη του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ.
iv. Τη με αριθμό πρωτ. 20124/3685/30.8.2011 αίτηση, με την οποία η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός - A.E Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού» υπέβαλε, μεταξύ άλλων μελετών και την τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του μεταλλείου του θέματος, στη Γενική 8ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προς έγκριση.
6. Τη γνωμοδότηση της υπηρεσίας μας επί της ΜΠΕ του συνολικού έργου του θέματος, με αριθμό πρωτ. 88-Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010.
7. Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτ. 88-A/Φ.7.49.13/οικ.29614/5028/23.12.2011, με το οποίο κοινοποιήθηκαν στην εταιρία οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, που προέκυψαν από την αξιολόγηση της μελέτης, και ζητήθηκαν να γίνουν ορισμένες διορθώσεις και συμπληρώσεις της τεχνικής μελέτης.
8. Τη με αριθμό πρωτ. 29801/5044/28.12.2011 αίτηση με την οποία η εταιρία "Ελληνικός Χρυσός - A.E Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού" επανυπέβαλε προς έγκριση, διορθωμένη και συμπληρωμένη την τεχνική μελέτη, στη Γενική 8ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
9. Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτ. 88-A/Φ.7.49.13/29801/5044/29.12.2011, με το οποίο ζητήθηκε από την ενδιαφερόμενη εταιρία η υποβολή των αποδείξεων κατάθεσης αμοιβής των μελετητών και λοιπών δικαιωμάτων.
10. Τη με αριθμό πρωτ. 2809/349/3.2.2011 αίτηση με την οποία η εταιρία "Ελληνικός Χρυσός - A.E Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού" υπέβαλε όλα τα δικαιολογητικά και τις απαιτούμενες αποδείξεις κατάθεσης αμοιβής των μελετητών και λοιπών δικαιωμάτων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ.210/73 όπως ισχύει) και του ΚΜΛΕ, τη συνημμένη και ταυτάριθμη της Απόφασής μας αυτής Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Σκουριών μετά των κύριων και δευτερευουσών εγκαταστάσεων αυτού περιλαμβανομένων των έργων εξόρυξης – μεταφοράς - επεξεργασίας μεταλλεύματος και διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας»), περιοχής Σκουριών του δήμου Αριστοτέλη της Π.Ε. Χαλκιδικής,
εντός των Παραχωρήσεων Μεταλλείων με αριθμούς 3, 20, 38, 39 και 40, της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός - A.E. Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού».
Η έκταση επιφανείας του χώρου του μεταλλείου, του εργοστασίου εμπλουτισμού και των εγκαταστάσεων απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων στην περιοχή Σκουριών είναι 1.788 στρέμματα και καθορίζεται από τα όρια των εργοταξίων, έργων και εγκαταστάσεων που φαίνονται στα Σχέδια ε.α-1 και ε.α-2 της συνημμένης μελέτης. Στο Σχέδιο ε.α-2 της συνημμένης μελέτης φαίνεται και το όριο της συνολικής εκτάσεως επέμβασης 3.061 στρ. του Μεταλλευτικού Έργου Σκουριών με όλα τα αναγκαία συνοδά του έργα.
Η εγκεκριμένη με την παρούσα Απόφαση μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικές μελέτες τμημάτων του υποέργου Σκουριών που εγκρίνονται ομοίως και αποτελούν αναπόσπαστα προσαρτήματά της:
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ (ΡΑΜΠΑΣ)
ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ
Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων και υπολογισμών, που περιέχει η μελέτη, έχουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Μ.Λ.Ε. οι μελετητές για τα αντίστοιχα κεφάλαια, που υπογράφουν, η δε έγκριση αυτή χορηγείται με τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων θα έχει σαν συνέπεια την επιβολή των υπό του νόμου προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων ή και την ανάκληση της παρούσας Απόφασης.
Α. Γενικοί Όροι :
1. Τα στοιχεία της μελέτης και των σχεδιαγραμμάτων, που την συνοδεύουν, υπόκεινται σε έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου και τα λοιπά αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Κράτους.
2. Την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή της μελέτης αυτής στο σύνολό της έχουν η
εκμεταλλεύτρια εταιρία, ο κατά περίπτωση υπεύθυνος επιβλέπων μηχανικός μεταλλείων και τα λοιπά στελέχη της ιεραρχίας του έργου.
3. Σε περίπτωση, που θα διαπιστωθεί ότι η πιο πάνω μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι τα στοιχεία, που περιέχει δεν είναι ακριβή, η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.
4. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί και για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και δεν απαλλάσσει την εκμεταλλεύτρια εταιρία από οποιαδήποτε προβλεπόμενη από τις
κείμενες διατάξεις λήψη εγκρίσεων, αδειών κλπ. από το Υπουργείο μας ή από άλλες αρμόδιες γι’ αυτές Υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.
5. Η έγκριση της μελέτης αυτής γίνεται με την προϋπόθεση ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρία θα φροντίζει πάντοτε για τη σύνταξη και ενημέρωση του "Εγγράφου Ασφαλείας και Υγείας", σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του ΚΜΛΕ.
6. Η έγκριση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητος ή άλλων εμπραγμάτου φύσεως στο χώρο στον οποίο αναφέρεται.
7. Η μελέτη αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Σε περίπτωση που, κατά το στάδιο της τροποποίησης ή της ανανέωσης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, τεθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όροι, εξ αιτίας των οποίων μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες εκμετάλλευσης (π.χ. αποθέματα, εξοπλισμός κ.λ.π.), σε σχέση με όσα προβλέπονται στη μελέτη αυτή, τότε η εκμεταλλεύτρια εταιρεία οφείλει να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία μας τροποποιητικό, κατά τα ανωτέρω, τεύχος της τεχνικής μελέτης.
Επιπροσθέτως, πέραν των γενικών όρων, να τηρούνται και οι κάτωθι ειδικοί όροι:
Β. Ειδικοί Όροι :
1. Μέθοδος Εκμετάλλευσης
α. Να εφαρμόζεται η συνδυασμένη μέθοδος εκμετάλλευσης επιφανειακού ενοποιημένου ορύγματος και υπόγειας εκμετάλλευσης διευρυμένων ορόφων (Sub Level Open Stopes) με επαναπλήρωση (λιθογόμωση), υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:
α.1. Για την επιφανειακή εκμετάλλευση:
Να περιοριστεί ο όγκος του σχηματιζόμενου κενού προς αποκατάσταση με την εξόρυξη μόνο του απαραίτητου όγκου στείρων για την παράλληλη με την εκμετάλλευση κατασκευή των φραγμάτων των χώρων απόθεσης.
α.2. Για την υπόγεια εκμετάλλευση:
Να γίνεται ελαχιστοποίηση των διαστάσεων των προσωρινών κενών κατά τη διενέργεια της εκμετάλλευσης.
Να μην αφήνονται κενοί υπόγειοι χώροι εφόσον έχει λήξει ο σκοπός για τον οποίο
διανοίχθηκαν και γενικώς αυτοί να περιορίζονται στους εντελώς αναγκαίους.
β. Εφόσον απαντηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις του μεταλλείου ειδικές συνθήκες, που καθιστούν αναγκαία τη διαφοροποίηση των ανωτέρω μεθόδων, να υποβληθεί
συμπληρωματικό τεύχος της τεχνικής μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία για έγκριση πριν από οποιαδήποτε εργασία.
α. Η περιεκτικότητα του πολφού λιθογόμωσης σε τσιμέντο να ρυθμιστεί στο ποσοστό που προσδίδει αντοχή 28 ημερών της τοποθετούμενης λιθογόμωσης 4 MPa τουλάχιστον.
β. Η τοποθέτηση της λιθογόμωσης να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν μετά το σχηματισμό του κενού χώρου, με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και η τελική θέση της να βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το πέτρωμα της οροφής του κοιτάσματος, ώστε να μην αφεθούν κενά.
γ. Κατά την υδραυλική πλήρωση κάθε εξορυχθείσας λωρίδας κοιτάσματος να επιτυγχάνεται αρχική καθ’ ύψος πλήρωση τουλάχιστον 85% του θαλάμου, μετά τη συρρίκνωση.
δ. Να μην πραγματοποιείται εξόρυξη σε λωρίδα μετώπου της οποίας η παράπλευρη λωρίδα που έχει λιθογομωθεί δεν έχει αποκτήσει αντοχή τουλάχιστον 1 MPa.
ε. Να διατηρείται ομοιογενής η διασπορά των συστατικών του τσιμεντοπολφού και να εξασφαλίζεται η απομάκρυνση του νερού και η καλή στράγγιση της λιθογόμωσης.
στ. Να διεξάγεται συστηματικός έλεγχος της αντοχής του υλικού λιθογόμωσης με
δειγματοληψία δοκιμίων για μέτρηση σε κάθε φράγμα λιθογόμωσης. Να γίνεται
καταγραφή των θέσεων δειγματοληψίας σε χάρτη υπογείων, κατάλληλης κλίμακας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών και καταγραφών θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να διατίθενται σε κάθε αρμόδιο όργανο.
ζ. Απαγορεύεται η απόρριψη μεταλλοφόρων υλικών με τη λιθογόμωση χωρίς
προηγουμένως να έχει εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους.
3. Εξόρυξη
Για την πλήρη διασφάλιση εργαζομένων, περιοίκων και όλων των εν γένει κτιρίων και
κατασκευών καθώς και για την ελαχιστοποίηση της όχλησης γειτονικών δραστηριοτήτων, κατά την εξόρυξη με εκρηκτικές ύλες:
α. Να χρησιμοποιείται περιορισμένη ποσότητα εκρηκτικής ύλης ανά χρόνο πυροδότησης, οι δε χρόνοι επιβράδυνσης να είναι επαρκείς, ώστε η ένταση των δονήσεων από ανατινάξεις να πληροί τους περιορισμούς του ΚΜΛΕ.
β. Στις περιπτώσεις προσέγγισης, εντός επιφανειακής ακτίνας 100 m, σε οικισμό ή σε ευαίσθητη κατασκευή, να χρησιμοποιούνται τεχνικές ελεγχόμενης όρυξης.
γ. Απαγορεύονται οι ανατινάξεις στις ώρες κοινής ησυχίας όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
δ. Εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της παρούσας, να γίνει εγκατάσταση τριών (3) σταθμών συνεχούς μέτρησης δονήσεων (on line) σε κεντρικούς σταθμούς στα γραφεία της εταιρίας, στην ΕΜΒΕ και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο από την ΕΜΒΕ. Η εγκατάσταση και λειτουργία να γίνει με ευθύνη και δαπάνες της εταιρίας και η επιλογή θέσεων και ο έλεγχος υλοποίησης ανατίθεται στην ΕΜΒΕ.
4. Υποστήριξη
Η εξόρυξη, μετά την αφαίρεση του μεταλλεύματος, να ακολουθείται αμέσως από
προσωρινή υποστήριξη του χώρου του μετώπου.
5. Διάθεση του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού
Να εξεταστεί η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης της αναφερόμενης στο κείμενο και στα σχεδιαγράμματα της συνημμένης μελέτης (διάγραμμα ροής κ.λ.π) διάθεσης του συμπυκνώματος προς πώληση, αφότου γίνει εφικτή η εγχώρια επεξεργασία του προς ανάκτηση χαλκού και χρυσού, στο κατασκευαζόμενο μεταλλουργικό εργοστάσιο Μαντέμ Λάκκου. Η επεξεργασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει και νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της φάσης λειτουργίας Α, με συντόμευση του χρονοδιαγράμματος.
6. Μεταλλουργία
Όσον αφορά στη μεταλλουργική επεξεργασία του συμπυκνώματος, που περιγράφεται γενικά στη συνημμένη μελέτη, να εξειδικευθεί και συμπληρωθεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (engineering). Προς τούτο:
1. Να εκτελεσθεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου,
2. Να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ προς έγκριση, ως Προσάρτημα 5 του όρου Γ.3. της παρούσας, οι ειδικές μελέτες που θα αφορούν κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη μεταλλουργική μέθοδο επεξεργασίας.
Οι εν λόγω μελέτες να εκπονηθούν απολύτως σύμφωνα με τα έχοντας υπόψη υπό
στοιχεία 6 και 7, που κοινοποιήθηκαν στην εταιρία και να βασιστούν επί των
αποτελεσμάτων του προγράμματος δοκιμών. Η γενική κατεύθυνση να είναι η
αντιμετώπιση των ζητημάτων:
α. της συντομότερης δυνατής έναρξης της Φάσης Λειτουργίας Β με στόχο τη
μεγιστοποίηση των εγχώρια επεξεργαζόμενων συμπυκνωμάτων,
β. της αναλογίας των τεχνικών μέσων αξιοποίησης με τη σπουδαιότητα των κοιτασμάτων Ολυμπιάδας και Σκουριών (Αρ. 60 ΜΚ),
γ. της περιεκτικότητας σε ανεπιθύμητα συστατικά της τροφοδοσίας της μεταλλουργίας σε σχέση με την κατανομή τους στα ενδιάμεσα προϊόντα, παραπροϊόντα, προϊόντα και απόβλητα της μεταλλουργίας με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος και
δ. της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας την τήξη (downstream) παραγωγικής διαδικασίας, με πρώτο κριτήριο τη δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων, και ακολούθως την ποιότητα και εμπορευσιμότητα των προϊόντων αυτών.
Γ. Υποχρεώσεις
Μετά την επίδοση της παρούσας η εταιρία οφείλει:
1. Να μας γνωστοποιήσει άμεσα την έναρξη της υλοποίησης του υποέργου.
2. Να καταθέσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών την εγγυητική
επιστολή που προβλέπεται στον όρο 8.6.1 της ΚΥΑ υπό στοιχείο (5.i.) του σκεπτικού.
3. Να μας υποβάλει για έγκριση, εντός χρόνου όχι μεγαλύτερου των τριών (3) ετών τα υπόλοιπα προσαρτήματα της τεχνικής μελέτης, με τα οποία θα ολοκληρωθεί το
σύνολο των τμημάτων του υποέργου Σκουριών, ως εξής:
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΛΑΚΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΤΣΑΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ
Η έγκριση του συνόλου των προσαρτημάτων και τεχνικών μελετών όλων των
υποέργων που συνιστούν το επενδυτικό σχέδιο των μεταλλείων Κασσάνδρας των υπό στοιχείο 5(ii) σύμβασης και 5(iii) εγγράφου μας του σκεπτικού της παρούσας, θα επέχει θέση οριστικής έγκρισης του αναθεωρημένου επενδυτικού σχεδίου των
μεταλλείων Κασσάνδρας κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.2 έως 5 της με αριθμό
22.138/12-12-2003 Σύμβασης Μεταβίβασης, η οποία συνομολογήθηκε την 12-12-
2003 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη -
Αναγνωσταλάκη, μεταξύ του Ελληνικού 8ημοσίου και της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού" και η οποία
κυρώθηκε με το ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α΄15).
Για όλες τις ανωτέρω και τις αφορώσες στην παρούσα έγκριση επιφανειακές και
υπόγειες μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Μεταλλείου Σκουριών, ήτοι:
1) Επιφανειακές υποδομές, κύριες και βοηθητικές λειτουργικές εγκαταστάσεις
Σκουριών.
2) Μονάδα λιθογόμωσης Σκουριών.
3) Υπόγειες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του μεταλλείου Σκουριών.
4) Εγκατάσταση χώρων απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων Καρατζά Λάκκου και Λοτσάνικου.
και για όλες εν γένει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις αποθήκες
εκρηκτικών υλών και καψυλλίων του έργου οφείλει να εφοδιαστεί με τις άδειες που
προβλέπονται από τα άρθρα 103 έως 106 του ΚΜΛΕ και τα άρθρα 158 και 159 του
ΜΚ, αλλά και οιεσδήποτε άλλες άδειες και εγκρίσεις προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Η παρακολούθηση του έργου και ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω όρων θα γίνεται συστηματικά από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και επικουρικά του Άρθρου 3 του ΚΜΛΕ, η οποία θα συσταθεί με Απόφασή μας για το σκοπό αυτό.
Η παρούσα Απόφαση παύει ισχύουσα με τη λήξη ισχύος της ΚΥΑ έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων υπό στοιχείο (5.i.) του σκεπτικού.
Η παρούσα Απόφαση μπορεί να ανακληθεί για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων και περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος.
Με Εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Σπυρίδων Τζίμας
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας
Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας
540 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(με συνημμένο ταυτάριθμα εγκεκριμένο
αντίτυπο της τεχνικής μελέτης)
2. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.»
Ερμού 25 (13ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας)
145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
(με συνημμένο ταυτάριθμα εγκεκριμένο
αντίτυπο της τεχνικής μελέτης)
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Εσωτερική διανομή:
- Γρ. Υπουργού κ. Παπακωνσταντίνου
- Γρ. Υφυπουργού κ. Μανιάτη
- Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Μαθιουδάκη
- Γεν. 8/νση Φυσικού Πλούτου
- 88/Α(3)

 και 

ΑΔΑ: ΒΟΖΘ0-ΓΞΩ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα, 10/2/2012
Αρ. Πρωτ.: 88-A/Φ.7.49.13/30258ΠΕ/5159ΠΕ
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Πληροφορίες : Ι. Ζαφειράτος
Τηλ. : 210 6969321
Fax : 210 6969346
Ε-mail : zafiratosj@eka.ypeka.gr

ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικής μελέτης του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις
Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις
Μεταλλείων Κασσάνδρας» της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ. στο
Δ. Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ.210/1973 "Περί Μεταλλευτικού Κώδικος" (ΦΕΚ Α΄ 277), όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.δ.180/1974 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογήν του Μεταλλευτικού Κώδικος, λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων" (ΦΕΚ Α΄ 347).
β. Του π.δ.381/1989 "Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας" (ΦΕΚ Α’ 168) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 77 του άρθρου 1 του π.δ. 92/1993 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας" (ΦΕΚ Α΄ 38, διορθώσεις ΦΕΚ Α΄ 70).
γ. Του π.δ.63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ Α’ 98).
δ. Του π.δ.185/2009 "Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής" (ΦΕΚ Α΄213), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του π.δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας και
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ Α΄19), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του π.δ.122/2004 "Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού" (ΦΕΚ Α΄ 85).
ε. Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/7.10.2009 "Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων" (ΦΕΚ Β΄2234).
στ. Του π.δ.189/2009 "Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (ΦΕΚ Α΄ 221).
ζ. Του π.δ.24/2010 "Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.8.189/2009" (ΦΕΚ A΄ 56).
η. Του π.δ.110/2011 «8ιορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 243).
2. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό οικ.52306/25.11.2011 "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη." (ΦΕΚ Β΄2741).
3. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 815/Α/Φ19/οικ.1411/20.1.2012 "Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής, του δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού»". (ΦΕΚ Β΄54).
4. Την Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αριθμό 87/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 (ΦΕΚ Β΄1227) "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών" (ΚΜΛΕ), και ιδιαίτερα τα άρθρα 4 και 101 αυτής.
5. Τα στοιχεία του φακέλου του Μεταλλείου Ολυμπιάδας (υποέργο «Μεταλλευτικές
Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας») και ειδικότερα:
i. Την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού, με αριθμό πρωτ. 201745/26.7.2011, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα: α) «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και β) «Απομάκρυνση, Καθαρισμός και Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός - A.E.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής.
ii. Τη με αριθμό 22.138/12-12-2003 Σύμβαση Μεταβίβασης, η οποία συνομολογήθηκε την 12.12.2003 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη - Αναγνωσταλάκη, μεταξύ του Ελληνικού 8ημοσίου και της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού" και η οποία κυρώθηκε με το Ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α΄15).
iii. Το με αριθμό πρωτ. 88-Α/Φ.7.49.13/18252/3358/2.8.2011 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. να υποβάλει για έγκριση στην υπηρεσία μας αναθεωρημένο επενδυτικό σχέδιο συνοδευόμενο από τεχνική μελέτη του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ.
iv. Τη με αριθμό πρωτ. 20124/3685/30.8.2011 αίτηση, με την οποία η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός - A.E Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού» υπέβαλε, μεταξύ άλλων μελετών και την τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης του μεταλλείου του θέματος, στη Γενική Διεύθυνση
Φυσικού Πλούτου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προς έγκριση.
6. Τη γνωμοδότηση της υπηρεσίας μας επί της ΜΠΕ του συνολικού έργου του θέματος, με
αριθμό πρωτ. 88-Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010.
7. Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτ. 88-A/Φ.7.49.13/οικ.22997/4114/07.10.2011, με το οποίο κοινοποιήθηκαν στην ενδιαφερόμενη εταιρία οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας, που προέκυψαν από την αξιολόγηση της μελέτης, και ζητήθηκαν να γίνουν ορισμένες διορθώσεις και συμπληρώσεις της τεχνικής μελέτης.
8. Τη με αριθμό πρωτ. 29332/4488/21.12.2011 αίτηση με την οποία η εταιρία ενδιαφερόμενη επανυπέβαλε προς έγκριση, διορθωμένη και συμπληρωμένη την τεχνική μελέτη, στη Γενική 8ιεύθυνση Φυσικού Πλούτου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. προς έγκριση.
9. Το έγγραφό μας με αριθμό πρωτ. 88-Α/Φ7.49.13/29332/4988/23.12.2011, με το οποίο ζητήθηκε από την εταιρία η υποβολή των αποδείξεων κατάθεσης αμοιβής των μελετητών και λοιπών δικαιωμάτων.
10. Τη με αριθμό πρωτ. 30258/5159/30.12.2011 αίτηση με την οποία η εταιρία "Ελληνικός Χρυσός - A.E Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού" μας υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποδείξεις κατάθεσης αμοιβής των μελετητών και λοιπών δικαιωμάτων.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.8.210/1973 όπως ισχύει) και του ΚΜΛΕ, τη συνημμένη και ταυτάριθμη της Απόφασής μας αυτής Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Ολυμπιάδας μετά των κύριων και δευτερευουσών εγκαταστάσεων αυτού περιλαμβανομένων των έργων εξόρυξης – μεταφοράς - επεξεργασίας μεταλλεύματος και διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (υποέργο «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας» του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας»), περιοχών Ολυμπιάδας και Μαντέμ Λάκκου του δήμου
Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής, εντός των Παραχωρήσεων Μεταλλείων με αριθμούς 13Π, 14Π και 16Π (Φ13, Φ14 και Φ16), της εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός - A.E. Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού». Η έκταση χώρων επιφανείας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στην περιοχή Ολυμπιάδας (επιφανειακές εγκαταστάσεις μεταλλείου, χώρος απόθεσης στείρων εξόρυξης Πλατεία Φιρέ,
εγκαταστάσεις εργοστασίου εμπλουτισμού και κατεργασίας νερών μεταλλείου, χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων, σωροί σιδηροπυρίτη, λοιπές βοηθητικές και οδοί σύνδεσης) είναι 693 στρέμματα και των νέων εγκαταστάσεων στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου (πλατεία εξυπηρέτησης κύριας σήραγγας προσπέλασης και μεταφοράς Μαντέμ Λάκκου – Ολυμπιάδας, νέο εργοστάσιο επεξεργασίας και χώρος απόθεσης Κοκκινόλακκα) είναι 936 στρέμματα. Οι ανωτέρω χώροι καθορίζονται από τα όρια των εργοταξίων και εγκαταστάσεων που φαίνονται
στα Σχέδια ε.α-1, ε.α-2 και ε.α-3 της συνημμένης μελέτης. Η εγκεκριμένη με την παρούσα Απόφαση μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικές μελέτες
τμημάτων του υποέργου Ολυμπιάδας που εγκρίνονται ομοίως και αποτελούν αναπόσπαστα προσαρτήματά της:
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ
Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων και υπολογισμών, που περιέχει η μελέτη, έχουν σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κ.Μ.Λ.Ε. οι μελετητές για τα αντίστοιχα κεφάλαια, που υπογράφουν, η δε έγκριση αυτή χορηγείται με τους παρακάτω όρους, η παράβαση των οποίων θα έχει σαν συνέπεια την επιβολή των υπό του νόμου προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων ή και την ανάκληση της παρούσας Απόφασης.
Α. Γενικοί Όροι :
1. Τα στοιχεία της μελέτης και των σχεδιαγραμμάτων, που την συνοδεύουν, υπόκεινται σε έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου και τα λοιπά αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Κράτους.
2. Την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή της μελέτης αυτής στο σύνολό της έχουν η
εκμεταλλεύτρια εταιρία, ο κατά περίπτωση υπεύθυνος επιβλέπων μηχανικός μεταλλείων και τα λοιπά στελέχη της ιεραρχίας του έργου.
3. Σε περίπτωση, που θα διαπιστωθεί ότι η πιο πάνω μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι τα στοιχεία, που περιέχει δεν είναι ακριβή, η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου.
4. Η έγκριση αυτή μπορεί να ανακληθεί και για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και δεν απαλλάσσει την εκμεταλλεύτρια εταιρία από οποιαδήποτε προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις λήψη εγκρίσεων, αδειών κλπ. από το Υπουργείο μας ή από άλλες αρμόδιες γι’ αυτές Υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.
5. Η έγκριση της μελέτης αυτής γίνεται με την προϋπόθεση ότι η εκμεταλλεύτρια εταιρία θα φροντίζει πάντοτε για τη σύνταξη και ενημέρωση του "Εγγράφου Ασφαλείας και Υγείας", σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του ΚΜΛΕ.
6. Η έγκριση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητος ή άλλων εμπραγμάτου φύσεως στο χώρο στον οποίο αναφέρεται.
7. Η μελέτη αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8. Σε περίπτωση που, κατά το στάδιο της τροποποίησης ή της ανανέωσης της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, τεθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όροι, εξ αιτίας των οποίων μεταβληθούν ουσιαστικά οι συνθήκες εκμετάλλευσης (π.χ. αποθέματα, εξοπλισμός κ.λ.π.), σε σχέση με όσα προβλέπονται στη μελέτη αυτή, τότε η εκμεταλλεύτρια εταιρεία οφείλει να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία μας τροποποιητικό, κατά τα ανωτέρω, τεύχος της τεχνικής μελέτης.
Επιπροσθέτως, πέραν των γενικών όρων, να τηρούνται και οι κάτωθι ειδικοί όροι:
Β. Ειδικοί Όροι :
1. Μέθοδος Εκμετάλλευσης
α. Να εφαρμόζεται η μέθοδος εκμετάλλευσης των εναλλασσόμενων κοπών και
λιθογομώσεων κατά ανερχόμενη φορά με διαμήκη ή εγκάρσιο ή μικτό προσανατολισμό
στοάς, με διπλές κοπές και λιθογομώσεις σε περιοχές μεγάλου πλάτους κοιτάσματος, υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:
α.1. Ελαχιστοποίηση των διαστάσεων των προσωρινών κενών κατά τη διενέργεια της εκμετάλλευσης,
α.2. Να μην αφήνονται κενοί υπόγειοι χώροι εφόσον έχει λήξει ο σκοπός για τον οποίο διανοίχθηκαν και γενικώς αυτοί να περιορίζονται στους εντελώς αναγκαίους.
α.3. Εφόσον απαντηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις του μεταλλείου ειδικές συνθήκες, που καθιστούν αναγκαία τη διαφοροποίηση της μεθόδου, να υποβληθεί συμπληρωματικό τεύχος της τεχνικής μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία για έγκριση πριν από οποιαδήποτε εργασία.
β. Ειδικότερα η κατασκευή των νέων έργων προσπέλασης Ολυμπιάδας (κύρια σήραγγα προσπέλασης & μεταφοράς Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου, δευτερεύουσα σήραγγα Ολυμπιάδας και σήραγγα εκτροπής χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα) να γίνει με γνώμονα ότι αποτελούν, σύμφωνα με την παρ. ιβ του άρθρου 2 του ΚΜΛΕ, κεντρικές υπόγειες εκσκαφές με μόνιμες εγκαταστάσεις, και θα εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος μέχρι της εξόφλησης των αποθεμάτων, τα οποία με βάση τα σημερινά διαθέσιμα στοιχεία (αποθεμάτων και προγράμματος παραγωγής) υπερβαίνουν την 25ετία και κατά το στάδιο της κατασκευής να λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
β.1. Πριν από κάθε προχώρηση, να εξετάζονται από την επίβλεψη οι γεωτεχνικές
συνθήκες της προς εξόρυξη τεχνικογεωλογικής ενότητας (είδος γεωλογικού σχηματισμού, δείκτη GSI, ύψος υπερκειμένων) προκειμένου να προσδιορίζονται το βήμα εκσκαφής και οι απαιτήσεις υποστήριξης.
β.2. Μετά από κάθε βήμα εκσκαφής, να επανεξετάζονται από την επίβλεψη οι
τεχνικογεωλογικές συνθήκες της εκσκαφής προκειμένου να επαναπροσδιορίζονται οι απαιτήσεις υποστήριξης.
β.3. Να αποφεύγεται η κατασκευή εγκαρσίων στοών (έρευνας, σταθμών μεταφόρτωσης, αντλιοστασίων, αναστροφής οχημάτων, κλπ) και η εφαρμογή διευρυμένης διατομής (στάθμευσης οχημάτων, κλπ) σε περιοχές της κύριας σήραγγας προσπέλασης & μεταφοράς Ολυμπιάδας – Μαντέμ Λάκκου όπου οι γεωτεχνικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.
β.4. Σε τριμηνιαία βάση να υποβάλλεται στην ΕΜΒΕ με κοινοποίηση στη Γενική Δ/νση Φυσικού Πλούτου του ΥΠΕΚΑ σχετική τεχνική έκθεση προόδου των εργασιών.
2. Λιθογόμωση
α. Η περιεκτικότητα του πολφού λιθογόμωσης σε τσιμέντο να ρυθμιστεί στο ποσοστό που προσδίδει αντοχή 28 ημερών της τοποθετούμενης λιθογόμωσης 4 MPa τουλάχιστον.
β. Η τοποθέτηση της λιθογόμωσης να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν μετά το σχηματισμό του κενού χώρου, με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και η τελική θέση της να βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το πέτρωμα της οροφής του κοιτάσματος, ώστε να μην αφεθούν κενά.
γ. Κατά την υδραυλική πλήρωση κάθε εξορυχθείσας λωρίδας κοιτάσματος να επιτυγχάνεται αρχική καθ’ ύψος πλήρωση τουλάχιστον 85% του θαλάμου, μετά τη συρρίκνωση.
δ. Να μην πραγματοποιείται εξόρυξη σε λωρίδα μετώπου της οποίας η παράπλευρη
λωρίδα που έχει λιθογομωθεί δεν έχει αποκτήσει αντοχή τουλάχιστον 1 MPa.
ε. Να διατηρείται ομοιογενής η διασπορά των συστατικών του τσιμεντοπολφού και να εξασφαλίζεται η απομάκρυνση του νερού και η καλή στράγγιση της λιθογόμωσης.
στ. Να διεξάγεται συστηματικός έλεγχος της αντοχής του υλικού λιθογόμωσης με
δειγματοληψία δοκιμίων για μέτρηση σε κάθε φράγμα λιθογόμωσης. Να γίνεται
καταγραφή των θέσεων δειγματοληψίας σε χάρτη υπογείων, κατάλληλης κλίμακας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών και καταγραφών θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο χώρο του έργου και να διατίθενται σε κάθε αρμόδιο όργανο.
ζ. Απαγορεύεται η απόρριψη μεταλλοφόρων υλικών με τη λιθογόμωση χωρίς
προηγουμένως να έχει εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους.
η. Να εξεταστεί, ως εναλλακτική δυνατότητα, η χρησιμοποίηση ολόκληρου του τέλματος μετά από το διαχωρισμό των πυριτών στη λιθογόμωση, με την τεχνική paste backfill.
3. Εξόρυξη
Για την πλήρη διασφάλιση εργαζομένων, περιοίκων και όλων των εν γένει κτιρίων και κατασκευών καθώς και για την ελαχιστοποίηση της όχλησης γειτονικών δραστηριοτήτων, κατά την εξόρυξη με εκρηκτικές ύλες:
α. Να χρησιμοποιείται περιορισμένη ποσότητα εκρηκτικής ύλης ανά χρόνο πυροδότησης, οι δε χρόνοι επιβράδυνσης να είναι επαρκείς, ώστε η ένταση των δονήσεων από ανατινάξεις να πληροί τους περιορισμούς του ΚΜΛΕ.
β. Στις περιπτώσεις προσέγγισης, εντός επιφανειακής ακτίνας 100 m, σε οικισμό ή σε ευαίσθητη κατασκευή, να χρησιμοποιούνται τεχνικές ελεγχόμενης όρυξης.
γ. Απαγορεύονται οι ανατινάξεις στις ώρες κοινής ησυχίας όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
δ. Εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση της παρούσας, να γίνει εγκατάσταση τριών (3) σταθμών συνεχούς μέτρησης δονήσεων (on line) σε κεντρικούς σταθμούς στα γραφεία της εταιρίας, στην ΕΜΒΕ και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο από την ΕΜΒΕ. Η εγκατάσταση και λειτουργία να γίνει με ευθύνη και δαπάνες της εταιρίας και η επιλογή θέσεων και έλεγχος υλοποίησης ανατίθεται στην ΕΜΒΕ.
4. Υποστήριξη
Η εξόρυξη, μετά την αφαίρεση του μεταλλεύματος, να ακολουθείται αμέσως από
προσωρινή υποστήριξη του χώρου του μετώπου.
5. Αποκατάσταση των παλαιών στοών
Προκειμένου να επιτευχθεί οριστικό κλείσιμο των παλαιών εξοφλημένων στοών του δυτικού κοιτάσματος, σε επίπεδο ανώτερο του -220, σύμφωνα με τον όρο 8.2.3 της ΚΥΑ υπό στοιχείο (5.i.) του σκεπτικού, να περιληφθούν οι στοές αυτές στο χρονικό προγραμματισμό των εργασιών λιθογόμωσης, που θα υποβληθεί εντός εξαμήνου στην ΕΜΒΕ η οποία θα ελέγχει και την πρόοδο υλοποίησης.
6. Αποκατάσταση του χώρου των παλαιών τελμάτων
Για την αποκατάσταση του χώρου των παλαιών τελμάτων να εκτελεσθούν οι ακόλουθες εργασίες:
α. Να εφαρμοσθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Απομάκρυνση, Καθαρισμός & Αποκατάσταση Χώρου Απόθεσης Παλαιών Τελμάτων Ολυμπιάδας» που εγκρίθηκε μεταξύ άλλων με την ΚΥΑ υπό στοιχείο (5.i.) του σκεπτικού.
β. Να επαναληφθεί η επεξεργασία του τέλματος, στο υφιστάμενο εργοστάσιο
εμπλουτισμού, με διαφορική επίπλευση προς διαχωρισμό του σιδηροπυρίτη και
αρσενοπυρίτη από το αδρανές τέλμα, για αξιοποίηση του συμπυκνώματος πυριτών.
7. Διάθεση του συμπυκνώματος πυριτών
Απαγορεύεται η αναφερόμενη στο κείμενο και στα σχεδιαγράμματα της συνημμένης μελέτης (διάγραμμα ροής κ.λ.π) διάθεση του συμπυκνώματος πυριτών προς πώληση, είτε αυτό προέρχεται από τα παλαιά τέλματα είτε από το μεταλλείο, αφότου γίνει εφικτή
η εγχώρια επεξεργασία του προς ανάκτηση του χρυσού, στο κατασκευαζόμενο
μεταλλουργικό εργοστάσιο Μαντέμ Λάκκου. Η επεξεργασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει και νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της φάσης λειτουργίας Α, με συντόμευση του χρονοδιαγράμματος.
8. Εμπλουτισμός του μεταλλεύματος
Όσον αφορά στην επεξεργασία εμπλουτισμού του μεταλλεύματος:
α. Να εξεταστεί, ως εναλλακτική δυνατότητα, η χρησιμοποίηση κατά τη διαφορική επίπλευση του γαληνίτη και σφαλερίτη διαφορετικών του προβλεπόμενου καταβυθιστικών αντιδραστηρίων του σιδηροπυρίτη και αρσενοπυρίτη. Εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της παρούσας να υποβληθεί συμπληρωματικό προσάρτημα του κεφαλαίου ε.ι.β., βασισμένο σε κατάλληλες δοκιμές εμπλουτισμού. Τα αποτελέσματα να εφαρμοστούν αναλόγως και στα λοιπά νέα εργοστάσια εμπλουτισμού, ύστερα από έγκριση της υπηρεσίας μας.
β. Τα τέλματα εμπλουτισμού και τα υπολείμματα εξουδετέρωσης από την επεξεργασία των νερών του μεταλλείου, εφόσον δεν αξιοποιούνται σε άλλες χρήσεις, να αποτίθενται σε διακεκριμένους χώρους.
9. Μεταλλουργία
Όσον αφορά στη μεταλλουργική επεξεργασία του συμπυκνώματος πυριτών, που
περιγράφεται γενικά στη συνημμένη μελέτη, να εξειδικευθεί και συμπληρωθεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής (engineering). Προς τούτο:
α. Να εκτελεσθεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα, επί τόπου του έργου,
β. Να υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ προς έγκριση, ως Προσάρτημα 6 του όρου Γ.3 της παρούσας, οι ειδικές μελέτες που θα αφορούν κάθε μία από τις μοναδιαίες διεργασίες που συνιστούν την ολοκληρωμένη μεταλλουργική μέθοδο επεξεργασίας.
Οι εν λόγω μελέτες να εκπονηθούν απολύτως σύμφωνα με τα έχοντας υπόψη υπό
στοιχεία 6 και 7, που κοινοποιήθηκαν στην εταιρία και να βασιστούν επί των
αποτελεσμάτων του προγράμματος δοκιμών. Η γενική κατεύθυνση να είναι η
αντιμετώπιση των ζητημάτων:
β1. της συντομότερης δυνατής έναρξης της Φάσης Λειτουργίας Β με στόχο τη
μεγιστοποίηση των εγχώρια επεξεργαζόμενων συμπυκνωμάτων,
β2. της αναλογίας των τεχνικών μέσων αξιοποίησης με τη σπουδαιότητα των
κοιτασμάτων Ολυμπιάδας και Σκουριών (Αρ. 60 ΜΚ),
β3. της περιεκτικότητας σε ανεπιθύμητα συστατικά της τροφοδοσίας της μεταλλουργίας σε σχέση με την κατανομή τους στα ενδιάμεσα προϊόντα, παραπροϊόντα, προϊόντα και απόβλητα της μεταλλουργίας με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος και
β4. της εύρυθμης λειτουργίας της ακολουθούσας την τήξη (downstream) παραγωγικής διαδικασίας, με κριτήρια τη δυνατότητα παραγωγής τελικών προϊόντων, την ποιότητα και εμπορευσιμότητα των προϊόντων αυτών.
Γ. Υποχρεώσεις
Μετά την επίδοση της παρούσας η εταιρία οφείλει:
1. Να μας γνωστοποιήσει άμεσα την έναρξη της υλοποίησης του υποέργου, κατά τη διάρκεια της οποίας παύει να ισχύει η Απόφασή μας με αριθμό Α.Π. 88-Α/
Φ.7.49.13/οικ.11177/3327/27.06.2003, κατά το μέρος της που αφορά στις
Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας.
2. Να καταθέσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών την εγγυητική
επιστολή που προβλέπεται στον όρο 8.6.1 της ΚΥΑ υπό στοιχείο (5.i.) του σκεπτικού.
3. Να μας υποβάλει για έγκριση, εντός χρόνου όχι μεγαλύτερου των τριών (3) ετών τα υπόλοιπα προσαρτήματα της τεχνικής μελέτης, με τα οποία θα ολοκληρωθεί το
σύνολο των τμημάτων του υποέργου Ολυμπιάδας, ως εξής:
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΧΡΥΣΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΙΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟΥ
Η έγκριση του συνόλου των προσαρτημάτων και τεχνικών μελετών όλων των
υποέργων που συνιστούν το επενδυτικό σχέδιο των μεταλλείων Κασσάνδρας των υπό στοιχείο 5(ii) σύμβασης και 5(iii) εγγράφου μας του σκεπτικού της παρούσας, θα επέχει θέση οριστικής έγκρισης του αναθεωρημένου επενδυτικού σχεδίου των
μεταλλείων Κασσάνδρας κατά την έννοια τού άρθρου 3 παρ.2 έως 5 της με αριθμό
22.138/12-12-2003 Σύμβασης Μεταβίβασης, η οποία συνομολογήθηκε την 12-12-
2003 ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννας Βασ. Γαβριέλη -
Αναγνωσταλάκη, μεταξύ του Ελληνικού 8ημοσίου και της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού" και η οποία
κυρώθηκε με τον ν.3220/2004 (ΦΕΚ Α΄15).
Για όλες τις ανωτέρω και τις αφορώσες την παρούσα έγκριση επιφανειακές και
υπόγειες μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Μεταλλείου Ολυμπιάδας, ήτοι:
1) Επιφανειακές υποδομές, κύριες και βοηθητικές λειτουργικές εγκαταστάσεις
Ολυμπιάδας
2) Υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας
3) Νέα μονάδα λιθογόμωσης Ολυμπιάδας
4) Υπόγειες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του μεταλλείου Ολυμπιάδας
5) Εγκατάσταση χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα
και για όλες εν γένει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τις αποθήκες
εκρηκτικών υλών και καψυλλίων του έργου, οφείλει η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός -
A.E Μεταλλείων & Βιομηχανίας Χρυσού» να εφοδιαστεί με τις άδειες που
προβλέπονται από τα άρθρα 103 έως 106 του ΚΜΛΕ και τα άρθρα 158 και 159 του
ΜΚ, αλλά και οιεσδήποτε άλλες άδειες και εγκρίσεις προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η παρακολούθηση του έργου και ο έλεγχος της τήρησης των ανωτέρω όρων θα γίνεται συστηματικά από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και επικουρικά αν κριθεί σκόπιμο και από επιτροπή του Άρθρου 3 του ΚΜΛΕ, η οποία θα συσταθεί με Απόφασή μας για το σκοπό αυτό.
Η παρούσα Απόφαση παύει ισχύουσα με τη λήξη ισχύος της ΚΥΑ έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων υπό στοιχείο (5.i.) του σκεπτικού.
Η παρούσα Απόφαση δύναται να ανακληθεί για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων και περιοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος.


Με Εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Σπυρίδων Τζίμας


Πίνακας Αποδεκτών:
1. Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας
Κουντουριώτου 6 & Φωκαίας
540 15 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(με συνημμένο ταυτάριθμα εγκεκριμένο
αντίτυπο της τεχνικής μελέτης)
2. «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.»
Ερμού 25 (13ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας)
145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
(με συνημμένο ταυτάριθμα εγκεκριμένο
αντίτυπο της τεχνικής μελέτης)
ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Εσωτερική διανομή:
- Γρ. Υπουργού κ. Παπακωνσταντίνου
- Γρ. Υφυπουργού κ. Μανιάτη
- Γρ. Γεν. Γραμματέα κ. Μαθιουδάκη
- Γεν. 8/νση Φυσικού Πλούτου
- 88/Α(3)