1 Ιουν 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 και ώρα 18:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ιερισσού, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης για αίτηση επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αριστοτέλη και τήρησης του εγχειριδίου διαδικασιών (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
2. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού ΙΔΟΧ για τις υπηρεσίες του Δήμου (Εισηγ.: κ. Λαμπρινός Ι., Αντιδήμαρχος).
3. Συμπλήρωση αναπληρωματικών μελών των επιτροπών των αποφάσεων 22/2011, 66/2011, 81/2011, 85/2011, 92/2011 και 96/2011. (Εισηγ.: κ. Αυγερινός Ν., Ειδικός Συνεργάτης).
4. Παράταση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης Προγράμματος «Επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους ανέργους που απολύθηκαν από την TVX Hellas AE» (Εισηγ.: κ. Κατσαβαβάκης Κ., Αντιδήμαρχος).
5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του ΦΟΔΣΑ με το Δήμο Αριστοτέλη για το ΣΜΑ Ιερισσού (Εισηγ.: κ. Τσιμπιδάς Η., Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ).
6. Λήψη απόφασης για άδεια κατοχής 3 αργυρών νομισμάτων Αρχαίας Ακάνθου. (Εισηγ.: κ. Αυγερινός Ν., Ειδικός Συνεργάτης).
7.Παραχώρηση προς χρήση του κτιρίου του παιδικού σταθμού Παλαιοχωρίου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει το πρόγραμμα, στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
(Εισηγ.: κ. Γεωργάκα Άννα, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α).
8.Παραχώρηση χώρου ΚΑΠΗ Ιερισσού προς χρήση στην ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α. «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» για την δημιουργία νέων δομών (Εισηγ.: κ. Γεωργάκα Άννα, Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α ) .
9.Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 της ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» (Εισηγ.: κ. Γεωργάκα Άννα Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α,).
10. Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (Εισηγ.: κ. Πάνου Λάζαρος).
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού – ψήφιση πιστώσεων – τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
12. Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο» από τον Δήμο για το έτος 2011. (Εισηγ: κ. Κατσαρού Κασσάνδρα, Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).
13.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της υπηρεσίας της Πολεοδομίας.(Εισηγ: κ. Μοσχόπουλος Β., Αντιδήμαρχος).
14. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος) .
15. Επιβολή δυνητικού τέλους για κάδους απορριμμάτων.
(Εισηγ.: κ. Κατσαβαβάκης Κ., Αντιδήμαρχος).
16.Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπανών κινητής τηλεφωνίας αιρετών για το έτος 2011. (Εισηγ.: κ. Λαμπρινός Ι., Αντιδήμαρχος).
17.Σύναψη δίμηνης σύμβασης με τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Μ. Παναγίας.